Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychRegulamin

Regulamin

SPIS TREŚCI

§1 [Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Administratora, którym jest Spółka SerwisPrawa.pl Sp. z o. o., w serwisach internetowych wchodzących w skład grupy portali SerwisPrawa.pl Sp. z o. o., jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
  2. Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  3. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676);
  4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
  5. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
  6. Usługodawca lub Administrator – SerwisPrawa.pl Sp. z o. o. z siedzibą 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4, VIII p., wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000304678, REGON 240796125, NIP 6462804925, kapitał zakładowy w wysokości 484 400 zł (wpłacony w całości), adres e-mail biuro@serwisprawa.pl;
  7. Usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  8. Kancelaria prawna – osobę fizyczną, spółkę prawa handlowego, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z właściwymi przepisami świadczy usługi prawnicze;
  9. Serwis – portal internetowy, którego SerwisPrawa.pl jest właścicielem lub administratorem;
  10. Usługa – usługi świadczone na rzecz usługobiorcy przez usługodawcę, odpłatnie lub nieodpłatnie, związane z funkcjonowaniem Serwisu;
  11. Forum - forum internetowe prowadzone pod domeną http://forum.serwisprawa.pl;
  12. Konto - dostępna dla Usługobiorcy po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych, a także zawierająca informację o rodzaju konta oraz terminie jego ważności, metodach płatnościach;
  13. KOD - indywidualny zestaw znaków i liter przesyłany przez usługodawcę do usługobiorcy, stanowiący identyfikator usługi i identyfikujący usługobiorcę w systemie informatycznym usługobiorcy, w tym także identyfikujący płatność zrealizowaną przez usługobiorcę;
  14. Punkt – wartość liczbowa, którą Usługobiorca otrzymuje w zamian za dokonaną wpłatę środków pieniężnych, zapisana na Koncie Usługobiorcy, która umożliwia mu dokonywanie zakupu w Serwisie określonych Usług w zamian za posiadane punkty. Punkty nie podlegają zamianie na środki pieniężne, nie podlegają one także zwrotowi lub zamianie.
  15. Zakup punktów – wpłata środków pieniężnych dokonana przez Usługobiorcę na rachunek bankowy Usługodawcy, która podlega zamianie na punkty zapisane na Koncie Usługobiorcy, za które Usługobiorca może zamawiać Usługi sPrawnik.
 4. Zamawiając usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 6. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 7. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§2 [Usługi świadczone drogą elektroniczną]

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów Serwisu a także świadczenia innych usług, które zostały określone w Regulaminie, na zasadach w nim określonych.
 2. Niniejszy Regulamin nie określa zasad korzystania z dostępu do systemu zarządzania kancelarią NeoKancelaria, który udostępniany jest na podstawie odrębnych umów lub regulaminów.
 3. Usługodawca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.
 4. W przypadku gdy Usługodawca udostępnia określoną usługę za odpłatnością, informuje Usługobiorcę o tej odpłatności, zasadach uiszczania i wysokości ceny za określoną usługę.

§3 [Rejestracja Konta i dane osobowe]

 1. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym będącym częścią Serwisu, Usługobiorca składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Serwisu, Usługobiorca składa oświadczenie woli, że wyraża lub nie wyraża zgody na:
  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie Usług przez Usługodawcę,
  2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych usługobiorcy przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,
  3. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Podczas rejestracji Konta w Serwisie Usługobiorca może zostać zobowiązany do podania danych osobowych, które mogą obejmować:
  1. adres elektroniczny;
  2. imię i nazwisko;
  3. adres zamieszkania;
  4. nr telefonu;
  5. datę urodzenia;
  6. dodatkowe dane o charakterze demograficznym lub gospodarczym.
 4. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Usługobiorców. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 2 jedynie przez Usługodawcę i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz Regulaminem.
 5. Usługodawca nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 6. Usługobiorcy będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia Administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;
  2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,
  5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  7. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
  9. wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne. Dane nie podlegają weryfikacji, jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług bez podania przez Usługobiorcę określonych danych, w szczególności dotyczyć to może np. adresu elektronicznego. O każdorazowej konieczności podania tych danych Usługobiorca zostanie powiadomiony.
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych technicznych i technologicznych obejmujących:
  1. adres IP,
  2. wywołany adres internetowy (url),
  3. adres internetowy, z którego usługobiorca przeszedł na stronę Serwisu,
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej usługobiorca korzysta,
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
 9. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Usługobiorcy, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. Trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.
 10. Usługodawca dane Usługobiorcy gromadzi i przetwarza w zbiorze danych osobowych Usługobiorców prowadzonym w postaci elektronicznej. Zbiór danych został zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 11. Usługobiorca po zarejestrowaniu Konta otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres elektroniczny dane do logowania, na które składa się login oraz wcześniej wpisane przez Usługobiorcę hasło, za wyjątkiem Konta Express, przy którym Usługodawca podaje także pierwsze hasło do Konta.
 12. Usługodawca nie przetwarza w swoim systemie teleinformatycznym hasła wpisanego przez Usługobiorcę. W razie utraty hasła, dla usługobiorcy może być wygenerowane automatycznie nowe hasło.
 13. Udostępnianie hasła dostępu przez Usługobiorcę osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, Usługobiorca traci dostęp do komercyjnej części Serwisu. W takich sytuacjach Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 14. W celu zarejestrowania się i założenia Konta usługobiorca powinien:
  1. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Serwisu;
  2. wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;
  3. dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Usługobiorcy, który zamawia Usługę i być zgodne z prawdą;
  4. dane wpisane w sekcji "Dane do faktury" będą źródłem danych do wystawionej usługobiorcy faktury, w przypadku zaznaczenia opcji "chcę otrzymać fakturę VAT" podczas składania zamówienia;
  5. poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Usługobiorcę zapiany zostaje w systemie teleinformatycznym Serwisu
  6. na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny system wysyła potwierdzenie rejestracji konta w Serwisie, z prośba o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji, przy czym weryfikacja nie dotyczy Konta Express;
  7. brak poprawnej weryfikacji danych, w tym adresu elektronicznego skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty ich zarejestrowania;
  8. po zakończeniu procesu rejestracji Usługobiorca otrzymuje dostęp do wybranego rodzaju Konta oraz informację określającą zasady uiszczenia opłaty;
  9. aktywacja Konta Usług płatnych jest dokonywana niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia o uznaniu rachunku bankowego Usługobiorcy;
  10. dostęp do Konta jest uruchamiany automatycznie w momencie zawarcia umowy, natomiast dostęp do części płatnej Serwisu, po dokonaniu płatności kwoty, która odpowiada cenie wybranej Usługi;
  11. Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia umowy, tym samym po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę nie przysługuje Usługobiorcy/ konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 15. Usługobiorca ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu Usługobiorca powinien zalogować się w Serwisie, gdzie ma możliwość edytowania wszystkich danych. Po dokonaniu zmian zatwierdza je.
 16. Usługodawca udostępnia następujące Konta dla usługobiorców:
  1. Ekspres – konto tworzone dla celów pobrania pliku przez usługobiorcę, udostępniane nieodpłatnie;
  2. Standard – konto uprawniające do dostępu do zasobów Serwisu, bez możliwości korzystania z innych Usług w ramach tego Konta, udostępniane za opłatą wskazaną w systemie teleinformatycznym Serwisu;

§4 [Usługa zadaj pytanie]

 1. Usługa "Zapytanie prawne" polega na sporządzeniu informacji prawnej dla opisu stanu faktycznego i pytań Usługobiorcy. Informacja prawna opiera się wyłącznie na opisanej w zapytaniu sytuacji i nie może być traktowane jako podstawa do podejmowania określonych działań przez Usługobiorcę.
 2. Odpowiedzi na zapytanie, mają charakter informacji prawnej a nie porady bądź opinii prawnej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytania w ramach usługi zapytania, w przypadku gdy treść pytania wskazuje na konieczność udzielenia porady bądź sporządzenia opinii prawnej przez adwokata lub radcę prawnego albo doradcę podatkowego. Konieczność taka zachodzi, gdy w celu udzielenia odpowiedzi niezbędne staje się:
  1. zapoznanie się z treścią dokumentów, w szczególności umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych - postanowień, orzeczeń, decyzji administracyjnych, itp., lub ich interpretacji;
  2. kompleksowa ocena stanu faktycznego lub wskazanie alternatywnych rozwiązań, których skutki mogą wywrzeć wpływ na sytuację faktyczną i prawną usługobiorcy;
  3. sformułowanie wypowiedzi oceniającej słuszność podjętych lub podejmowanych przez Usługobiorcę i inne podmioty przedstawione w pytaniu działań lub szanse ich powodzenia;
  4. wydanie opinii na temat działań występujących w opisanym stanie faktycznym przez przedstawicieli i organów wymiaru sprawiedliwości, adwokatów lub radców prawnych.
 3. Usługobiorca za pośrednictwem Serwisu składa zlecenie na wykonanie Usługi - udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Po otrzymaniu zlecenia wykonania Usługi, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu przesyła do Kancelarii informację o złożonym zapytaniu. Kancelaria niezwłocznie dokonuje wyceny przygotowania odpowiedzi na złożone zapytanie. Po dokonaniu wyceny do Usługobiorcy przesyłana jest zwrotnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Usługobiorcę adres elektroniczny, w której podana jest cena usługi, nadany KOD oraz link do informacji o metodzie i sposobie płatności. W przypadku zadania więcej niż jednego pytania, dokonana wycena obejmuje przygotowanie odpowiedzi na wysokie pytania.
 5. Wycena może być podana w wariantach związanych z czasem odpowiedzi lub kwalifikacjami osób przygotowujących odpowiedź, w takim przypadku Usługobiorca w wycenia otrzymuje o tym informację, poprzez wskazanie określonych opcji oraz zróżnicowania cen.
 6. Po otrzymaniu przez Usługobiorcę wyceny, o której mowa w ust. 4, Usługobiorca może odstąpić od zlecenia Usługi, w szczególności nie dokonując płatności. Z tytułu odstąpienia Usługobiorca nie ponosi żadnych opłat. Odstąpienie od umowy przez Usługobiorcę następuje w ten sposób, że w terminie do 10 dni od przesłania zapytania rozumianego jako zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, nie dokonuje on płatności za Usługę, co jest jednoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy i rezygnacją z Usługi.
 7. Po dokonaniu płatności przez Usługobiorcę, rozumianej jako uznanie rachunku bankowego usługodawcy, w kwocie równej cenie usługi, Kancelaria przystępuje do jej niezwłocznego wykonania, tj. udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Usługa wykonana zostaje niezwłocznie, co oznacza, że w zależności od stopnia pracochłonności oraz ilości nadesłanych zapytań, może wynieść do 5 dni roboczych, jednakże w przypadku dokonania płatności po godz. 16 dnia roboczego, rozpoczęcie wykonania usługi następuje następnego dnia roboczego o godz. 8.
 8. Wycena o której mowa w ust. 4 może określać, że Usługa zostanie dokonana w terminie krótszym niż określony w ust. 7, pod warunkiem dokonania wpłaty w wysokości określonej dla Usługi wykonywanej w trybie "Ekspress” – tj. w terminie do 12h od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy.
 9. Usługa zostaje wykonana poprzez sporządzenie odpowiedzi na zdane pytanie i przesłanie jej za pośrednictwem Serwisu do Usługobiorcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres elektroniczny.
 10. Usługobiorca może za dodatkową opłatą określoną w wycenie, o której mowa w ust. 4 zlecić przeslanie odpowiedzi na wskazany przez niego adres na terenie Polski.
 11. Wynagrodzenie ze Usługi, płatne jest zgodnie z przesłaną wyceną. Zamieszczony na stronie Serwisu cennik stanowi jedynie orientacyjne ceny za poszczególne rodzaje Usług, a ostateczna cena ustalana jest indywidualnie i przesyłana jest do Usługobiorcy w sposób określony w ust. 4.
 12. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dokonania zapłaty ceny przez Usługobiorcę, która określona jest zgodnie z ust. 4, cena Usługi nie może ulec zmianie, chyba że jest korzystniejsza dla Usługobiorcy. Usługobiorca może być zobowiązany do dodatkowej zapłaty za Usługę jedynie w przypadku zlecenia nowej Usługi (wysłania nowego zapytania).
 13. Usługodawca ma prawo odstąpić od wykonania usługi, jeżeli Usługa nie może być wykonana lub żadna Kancelaria nie dokonała jej wyceny (nie podjęła się przygotowania odpowiedzi). W takim przypadku, gdy wpłacona została kwota na poczet wykonania Usługi, zostanie ona niezwłocznie zwrócona na rachunek bankowy Usługobiorcy z którego została dokonana płatność, a w razie braku informacji o takim rachunku, na adres elektroniczny wskazany przez Usługobiorcę zostanie wysłana wiadomość z prośbą o wskazanie rachunku bankowego do zwrotu środków.
 14. W uzasadnionych przypadkach na wyraźną prośbę Usługobiorcy, za zgodą Kancelarii możliwy jest kontakt drogą telefoniczną lub osobistą.
 15. Usługodawca oraz Kancelaria ma prawo żądać doprecyzowania istotnych informacji, których brak uniemożliwia wykonanie Usługi w sposób prawidłowy. Nie nadesłanie tych informacji w terminie do 48 godzin przez Usługobiorcę uprawnia do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (odmowę wykonania usługi).
 16. Usługodawca oraz Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść sformułowanego przez Usługobiorcę zapytania prawnego zmierzającego do wykonania Usługi.
 17. Odpowiedź na zadane pytanie prawne udzielana jest zgodnie z treścią zapytania prawnego. Odpowiedź na zadane zapytanie prawne udzielana jest zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że ze złożonego zapytania wynika inny stan prawny, a Kancelaria podjęła się udzielenia odpowiedzi.
 18. Usługodawca oraz Kancelaria zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie wykonywania Usługi oraz wykorzystania ich tylko i wyłącznie w celach związanych z wykonaniem Usługi. Usługobiorca odpowiada za informacje przekazane Usługodawcy oraz Kancelarii.
 19. Usługobiorca wyraża zgodę na publikowanie na stronach Serwisu złożonego zapytania oraz udzielonej odpowiedzi, ale w stanie uniemożliwiającym identyfikację danych osobowych Usługobiorcy, w szczególności w tym celu Usługobiorca dokonuje zmiany okoliczności faktyczne, nazw i innych elementów publikowanego zapytania.
 20. Usługodawca na żądanie usługobiorcy wystawia faktury VAT. Faktura wysyłana jest w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Na żądanie Usługobiorcy faktura może zostać przesłana w postaci pisemnej listem zwykłym, pod warunkiem pokrycia przez Usługobiorcę kosztów przesyłania.
 21. Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu o którym mowa w artykule 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku Ochrona niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.. nr 22 poz. 271 z późn. zm.). W związku z powyższym Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy w terminie 10 dni zgodnie z art. 10 przytoczonej Ustawy.
 22. Usługodawca, za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł, może otrzymać odpowiedź również w formie papierowej przesłaną listem poleconym na wskazany adres. Odpowiedź ta będzie opatrzona danymi Serwisu, który zastrzega, że nie będzie podpisana przez radcę prawnego lub adwokata.

§5 [Usługa zamów opinię, zamów dokument]

 1. Usługa "Zamów opinię" polega na sporządzaniu opinii prawnych, dla określonego stanu faktycznego i pytań wskazanych przez Usługobiorcę. W zakres przedmiotowej usługi wchodzi bezpłatna analiza stanu faktycznego oraz wycena i określenie terminu realizacji opinii.
 2. Usługa "Zamów dokument" polega na sporządzaniu dokumentów (projektu pisma procesowego, umowy, wniosku, zażalenia, odwołania itp.) na zamówienie usługobiorcy. W zakres przedmiotowej usługi wchodzi bezpłatna analiza stanu faktycznego oraz wycena i określenie terminu realizacji dokumentu.
 3. W przypadku usług, o których mowa w ust. 1 i 2 odpowiednie zastosowanie mają zapisy § 4 Regulaminu.

§6 [Usługa obsługa prawna firm]

 1. Usługa "obsługa prawna firm" polega na kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub zawodowej. W zakres przedmiotowej usługi wchodzi w szczególności analiza stanu faktycznego, przygotowywanie odpowiednich dokumentów, opinii.
 2. Usługa "obsługa prawna firm" realizowana jest przez Kancelarie.
 3. Usługodawca po zamówieniu usługi przez Usługobiorcę, wysyła informację do Kancelarii, która kontaktuje się z usługobiorcą w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi "obsługa prawna firm".
 4. Umowa na usługę "obsługa prawna firm" zawierana jest przez kancelarię z Usługobiorcą w formie pisemnej i określa wszelkie istotne postanowienia tej umowy. Postanowienia tej umowy nie wiążą usługodawcę, jak również nie jest on stroną takiej umowy.
 5. Cena wykonania usługi "obsługa prawna firm", jej zakres, sposób rozwiązania oraz inne elementy ustalane są indywidualnie przez kancelarię z usługobiorcą.

§7 [Usługa dostęp do treści]

 1. Usługa "dostęp do treści" umożliwia dostęp do zasobów umieszczonych w części komercyjnej Serwisu.
 2. W celu uzyskania dostępu do całości zasobów Serwisu należy założyć Konto na stronie Serwisu oraz wykupić Usługę na wybrany przez Usługobiorcę okres zgodnie z zasadami określonymi w §5 Regulaminu.
 3. Usługa "dostęp do treści" zawierana jest na okres: 24h, 7 dni, 1 miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 12 miesięcy.
 4. Usługobiorca może także zamówić dostęp do poszczególnych zasobów Serwisu (pliku, treści) dokonując opłaty za pomocą SMS z telefonu komórkowego. Opis dokonania zakupu usługi dostępu do poszczególnego zasobu Serwisu za pośrednictwem SMS, znajduje się przy poszczególnym zasobie. W przypadku zawarcia umowy dostępu do poszczególnych treści, nie mają zastosowania zapisy określone w niniejszym paragrafie.

§8 [Usługa newsletter]

 1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego biuletynu informacyjnego tzw. "newslettera" na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez niego adres elektroniczny.
 3. Usługa wysyłania newslettera jest świadczona bezpłatnie i dostępną dla każdego usługobiorcy Serwisu.
 4. "Newsletter" jest przesyłany do usługobiorców zgodnie z częstotliwością wybraną przez Usługodawcę, przy czym w każdym tygodniu wysyłanych jest najwyżej 7 newsletterów.
 5. Zamówienie usługi „newsletter" następuje poprzez pozostawienie przez Usługobiorcę swojego adresu elektronicznego w Serwisie.
 6. Zamówienie „newslettera" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych wiadomości wysyłanych na adres elektroniczny, zawierających oferty handlowe usługodawcy i jego partnerów oraz informacje o organizowanych przez nich promocjach.
 7. Cofnięcie przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wymienionych w punkcie poprzedzającym uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi „newsletter" na rzecz tego Usługobiorcy.
 8. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§9 [Usługa forum]

 1. Forum jest usługą pozwalającą na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń przez usługobiorców.
 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci Internet i wyraża zgodę na to, aby inne osoby korzystające z Forum komentowali jego wypowiedzi.
 3. Usługodawca może zablokować możliwość korzystania przez usługobiorcę z forum, jeśli:
  1. usługobiorca dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  2. sposób korzystania z forum bądź treści rozpowszechnianie na forum pozostają w sprzeczności Regulaminem,
  3. komentarze mają charakter reklamowy bądź spamerski.
 4. Usługodawca zastrzega, że w opinii lub wypowiedzi umieszczonej na stronie forum nie mogą znaleźć się treści reklamujące przedsiębiorców i osoby wykonujące wolne zawody oraz treści reklamujące ich działalność lub oferowane przez nich towary i usługi ani żadne oferty.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych na stronach forum Serwisu, przy czym usługodawca zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, naruszające przepisy prawa, naruszające dobra osobiste albo zasady współżycia społecznego, a także tych, które nie są zgodne z profilem Serwisu.

§10 [Usługa sPrawnik]

 1. Usługa sPrawnik polega na dostępie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość rozwiązywania zestawu testów z różnych dziedzin prawa, zapoznania się z materiałami dydaktycznymi w postaci plików PDF lub MP3.
 2. Usługa sPrawnik udostępniana jest odpłatnie na czasu określony wynoszący miesiąc lub wielokrotność miesiąca.
 3. Wpłata środków pieniężnych dokonywana przez Usługobiorcę na rachunek Usługodawcy przeliczna jest na określoną ilość punktów, które Usługobiorca zamienia na udostępnione mu Usługi w ramach usługi sPrawnik. Cena za każdy punkt jest stała, przy czym w przypadku wpłaty umożliwiającej zamianę na większość ilość punktów, Usługodawca udziela Usługobiorcy określonego rabatu. Przed dokonaniem płatności Usługobiorca zostaje poinformowany o ilości punktów podlegających zamianie za wpłatę oraz cenie za każdy punkt, z uwzględnieniem rabatu.
 4. Punkty nie podlegają zamianie na gotówkę. Usługobiorca może wykorzystać przysługujące mu punkty w każdym czasie dokonując zapłaty za dostęp do określonych Usług sPrawnik.
 5. Ilość punktów zapisana jest na Koncie Usługobiorcy. Każda dokonana wpłata na rachunek Usługodawcy dotycząca zakupu punktów zwiększa ich ilość, a każda zapłata punktami za dostęp do określonych Usług sPrawnik zmniejsza ich ilość.
 6. W ramach usługi sPrawnik Usługobiorca otrzymuje dostęp do bazy testów wraz z odpowiedziami narzędziami dotyczącymi pomiaru postępu w nauce oraz korzystanie z materiałów dydaktycznych.
 7. Uzyskanie dostępu do określonej Usługi wymaga od Usługobiorcy wyrażenia zgody na obciążenie jego Konta odpowiednią wartością punktów odpowiadającą zamówionej Usłudze. W przypadku braku wystarczającej ilości punktów Usługobiorca informowany jest o tym w systemie sPrawnik.
 8. Usługobiorca w przypadku braku dostatecznej ilości punktów związanych z zamówieniem określonej Usługi sPrawnik może dokonać przelewu środków celem zamiany na dodatkowe punkty.
 9. W sprawach nieuregulowanych do Usługi sPrawnik odpowiednie zastosowanie mają inne zapisy Regulaminu, w szczególności dotyczące zakładania Konta.

§11 [Płatność]

 1. Korzystanie z Usług płatnych określonych w Serwisie wymaga dokonania płatności przez Usługobiorcę w wysokości określonej przez Usługodawcę przed rozpoczęciem jej świadczenia.
 2. Dokonanie płatności następuje za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą.
 3. Usługobiorca dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 4. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), Usługobiorca w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
 5. Usługobiorca w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikacyjnych Usługobiorcy związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Usługobiorcę.
 6. Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, na adres elektroniczny wskazany przez Usługobiorcę przesyłana jest informacja o dokonaniu płatności, a jeżeli Usługobiorca wpisał także dane do faktury VAT, także plik zawierający fakturę VAT w wersji elektronicznej.

§12 [Informacje techniczne]

 1. Do korzystania z Usług, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę:
  1. dostępu do Internetu,
  2. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  3. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0,
  4. wirtualnej maszyny Java w aktualnej wersji,
  5. w przypadku korzystania z Usługi pobrania plików, także posiadanie i zainstalowanie przez Usługobiorcę odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, XLS lub MP3.
 2. Usługobiorca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Usługobiorcę niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Usługobiorcę z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Serwisu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Usługobiorcę z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

§13 [Ograniczenia odpowiedzialności]

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych na stronach Serwisu lub posłużenia się wzorami dokumentów udostępnianych w ramach świadczonych usług.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 5. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, usługobiorca może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§14 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę warunków Usługi określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia mogą być składane Usługobiorców przez całą dobę.
 2. Informację związane z nieprawidłowym działaniem Serwisu lub rozliczeniami mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: BOK@serwisprawa.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez przesłanie jej pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 4. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 5. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie.
 6. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w dni robocze, w czasie od godz. od 8:00 do 16:00, przypadającym w każdym dniu tygodnia niebędącym sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.
 7. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Usługobiorcy w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.
 8. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.
 9. Reklamacja związana z brakiem możliwości pobrania pliku, gdy zapłata następowała za pośrednictwem SMS winna zawierać dane Usługobiorcy, jego adres e-mail, nr telefonu z którego wysłany został SMS celem pobrania pliku, informację o kodzie aktywacyjnym, dacie i godzinie wysłania SMS.
 10. Reklamacja związana z brakiem zapłaty następującej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych winna zawierać dane Usługobiorcy, jego adres elektroniczny, informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności a także metodzie i rodzaju tej płatności.
 11. Brak elementów, o których mowa w ust. 9 albo 10 uniemożliwia rozpatrzenie Reklamacji związanych z dokonaniem płatności.

§15 [Prawa autorskie]

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez pisemnej zgody usługodawcy żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone.
 2. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi bezpłatnej jest możliwe jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie dla własnych potrzeb Usługobiorcy, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem. Usługobiorca nie ma prawa korzystać z informacji zawartych w Serwisie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich udostępnianie odpłatnie czy nieodpłatnie osobom trzecim.
 3. Wykupienie przez Usługobiorcę na zasadach określonych w Regulaminie usługi płatnej, tożsame jest z udzieleniem Usługobiorcy przez Usługodawcę prawa do korzystania z Serwisu lub jego określonej części w określonym czasie, wyłącznie dla własnych potrzeb Usługobiorcy, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem.
 4. W zakresie udzielonego dostępu, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, Usługobiorca nie ma prawa do:
  1. sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania tak Usługi jaki i materiałów dzięki niej uzyskanych innym instytucjom bądź osobom trzecim bez pisemnej zgody Usługodawcy,
  2. przekazywania informacji umożliwiających dostęp do serwisu osobom trzecim,
  3. utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z Serwisu (dane są udostępniane w Serwisie tylko na użytek własny Usługobiorcy),
  4. utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych materiałów, lub dalszego przekazania na rzecz innych osób trzecich,
  5. usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Usługodawcy podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,
  6. modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Serwisu, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,
  7. wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Serwisu,
  8. samodzielnego oddzielania od całości Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez Usługodawcę,
  9. samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Usługodawcy, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,
  10. przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie Usług na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

§16 [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin może ulec zmianie.
 3. O treści zmian Regulaminu Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Usługobiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Usługobiorca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
 4. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:
  1. naruszenia przez usługobiorcę postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. udostępnianie hasła dostępu do Konta osobom trzecim
 5. W przypadku opisanym w ust. 5, usługobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi. W przypadku udzielenia rabatu usługobiorca zobowiązany jest do zwrotu uiszczonej kwoty udzielonego rabatu.
 6. W przypadku opisanym w ust. 5, usługobiorca może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.
 7. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień Regulaminu jedynie na korzyść usługobiorcy.
 8. Usługobiorca może w każdej złożyć wypowiedzenie umowy w przypadku świadczenia usług bezpłatnych. W przypadku świadczenia usług płatnych, wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego dla określonej usługi, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

Zleć napisanie dokumentu prawnikowi
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów
Najpopularniejsze